برگزاری کارگاه های تقویت هوش حرکتی و جنبشی

کارگاه های تقویت هوش حرکتی و جنبشی در دبستان دخترانه حضرت سیدالشهداء (ع) واحد پاسداران برگزار شد .