نشست مدیران دبیرستان دوره اول مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء(ع) برگزار شد.

نشست مدیران دبیرستان های دوره اول مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع) با حضور معاونت آموزشی و مسئول برنامه ریزی و نظارت آموزشی مجموعه در دبیرستان دوره اول دخترانه حضرت سیدالشهداء (ع) واحد شهید چمران بر گزار گردید .
در این نشست پیرامون بحث امتحانات و مسائل آموزشی و برنامه ریزی های مربوطه پیش رو بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.