اعلام نتایج مسابقه قصه گویی زیر گنبد کبود

نتایج مسابقه قصه گویی زیر گنبد کبود به شرح زیر است :