افتتاح نمایشگاه دست های کوچک، اندیشه های بزرگ دبستان دخترانه واحد پاسداران

نمایشگاه دست های کوچک اندیشه های بزرگ (دست سازه های دانش آموزان پیش دبستانی) در دبستان دخترانه واحد پاسداران برگزار شد .
در این نمایشگاه دانش آموزان پیش دبستانی با کمک مربیان خود از مواد دور ریختنی دست واره هایی زیبا آفریدند .