آغاز بکار نمایشگاه دست های کوچک، اندیشه های بزرگ دبستان پسرانه واحد شهید چمران

نمایشگاه دست های کوچک اندیشه های بزرگ (دست سازه های دانش آموزان پیش دبستانی) در دبستان پسرانه واحد شهید چمران برگزار شد .
در این نمایشگاه دانش آموزان پیش دبستانی با کمک مربیان خود از مواد دور ریختنی دست واره هایی زیبا آفریدند و در آتلیه هنر دبستان پسرانه واحد شهید چمران به نمایش گذاشتند .